Jönköpings kommun

Inflytande och förväntningar

Som elev ska du kunna påverka din skolvardag tillsammans med dina lärare. Det handlar till exempel om lektionernas upplägg och innehåll samt vilka arbetssätt som används. Likaså är det viktigt att du som elev vet vilka förväntningar som sätts på dig samt vad du kan förvänta dig av ED:s lärare.

Elevinflytande

För att du som elev ska kunna påverka hur din tid på ED blir ges du möjlighet att genom dialog i gruppen, tillsammans med undervisande lärare, göra en planering av verksamheten. Extra viktigt är att du ska kunna ha ett stort inflytande över ditt egna lärande. Du har även möjlighet att delta i ED:s olika demokratiska processer om vilka du kan läsa mer om nedan.

Mentorstid
På mentorstiden kan du och din klass behandla frågor av gemensamt intresse för er, såsom planering och uppföljning av klassens arbete eller arbetsmiljö. Mentorstiden kan även användas till att utföra olika tematiska arbeten eller jobba med värderingsövningar.

Matråd
I matrådet kan du, tillsammans med kökschefen, diskutera och tycka till om skolans mat. Du får även information om saker som rör ED:s restaurang och café.

Elevprogramråd
Vid elevprogramrådet diskuteras, tillsammans med rektor, saker som tagits med från klassernas mentorstider. Det kan röra saker som ska hända på ED eller ditt program, men även frågor om hur du mår som elev på ED.

Programråd
Programrådet hålls tillsammans med rektor och branschföreträdare för VF och VO. Här diskuteras saker som händer på programmet och som rör den bransch som är knuten till ditt program.

Skyddsombud
För att värna om din och andra elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö så utbildar vi elevskyddsombud (en elev/klass) samt elevhuvudskyddsombud (tre elever). Utbildning sker via utbildningsledaren på ED i samverkan med UBF:s arbetsmiljöstrateg.

Elevkår
Träffas med gymnasiechefen en till två gånger per termin. I övrigt hålls regelbundna möten under terminen. Elevkåren är en fristående organisation från skolan med demokratiskt valda elevrepresentanter.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet är en del av Klimatrådet i Jönköpings län. Genom samarbetet inkluderas unga i länets klimatarbete. Vid ungdomsrådet diskuteras och samtalas om saker som berör länets arbete kring klimat- och energifrågor, detta lyfts sedan i Klimatrådets möten. Målet är att ungdomarna ska vara med och påverka länets omställning till ett plusenergilän.

Möte med kontaktpolitiker
Till de olika forumen för elevdemokrati som finns bjuds även politiker in. ED är en kommunal gymnasieskola som ytterst leds av politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Som elev på ED kan du alltid fråga din mentor om stöd ifall du vill vara med och påverka, men upplever att du inte fått chansen.

ED:s förväntningar på våra elever

På samma sätt som du har förväntningar på din skolgång och skolan som helhet har personalen på skolan förväntningar på dig som elev. Mer om vad detta innebär kan du läsa nedan.

Av eleverna förväntar sig personalen att

 • du som elev behandlar lärarna med respekt, samma förväntan ställs på lärare gentemot elever, och att detta syns i ert bemötande av varandra
 • du som elev kommer i tid till lektion och är förberedd. Det innebär att du inför lektionen har kollat upp informationen och eventuella dokument på lärplattformen (Vklass) och har med rätt material till lektionen samt din dator
 • du som elev är fokuserad på lektionen och presterar ditt bästa utifrån din egna förmåga
 • du som elev tar ett aktivt ansvar för ditt egna lärande och dina studier. Detta genom att du bland annat deltar i de stöd som erbjuds, till exempel resurstiden. Du ska uppmärksamma läraren på om det är något du inte förstår, eller om det är något som du anser att läraren bör ändra på
 • du som elev söker upp lärare för individuella samtal efter behov.

Av vårdnadshavare till elever på ED förväntar sig personalen att

 • du som vårdnadshavare stödjer eleven i dennes skolarbete
 • du som vårdnadshavare tar del av information via ED:s lärplattform (Vklass)
 • du som vårdnadshavare kontaktar elevens mentor eller rektor för samtal utefter behov.

Elevernas förväntningar på ED-lärare

ED:s närmare 120 lärare är kunniga och engagerade samt håller sina kunskaper uppdaterade med bland annat kontinuerlig omvärldsbevakning inom sina fält. Skolan har aktiva samarbeten med andra lärosäten, exempelvis Jönköping University, samt samarbetar med de olika branscher som är kopplade till våra yrkesprograms programråd. Allt i syfte att ytterligare stärka lärarnas kompetenser.

Av lärarna förväntar sig eleverna att

 • du som lärare behandlar eleverna med respekt, samma förväntan ställs på elever gentemot lärare, och att detta syns i ert bemötande av varandra. Läraren ska vara positiv och entusiastisk och möta varje elev med höga förväntningar
 • du som lärare verkar för en god studiero i klassrummet och att du använder dig av digitala verktyg i undervisningen samt lägger upp information och arbetsmaterial på lärplattformen (Vklass)
 • du som lärare visar på elevens styrkor och ger konstruktiv och kontinuerlig feedback under kursens gång samt är rättvis vid betygsättning. Du har en transparens kring vad som ligger till grund för ett visst betyg, särskilt viktigt vid grupparbeten. Du ser till att eleven får inflytande över sitt eget lärande, bland annat genom löpande kursutvärderingar
 • du som lärare är kunnig inom ditt ämne och genomför strukturerade och variationsrika lektioner. Det ska vara tydligt för eleven vilka kursmålen är och vad eleven förväntas göra under kursens gång
 • du som lärare tar dig tid och ger utrymme för enskilda samtal med varje elev.